9 ADET 525 M2 ANAHTAR TESLİMİ SERA KURULUMU mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/603147

1-İdarenin)

A)Adı    :KARAPINAR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE    ORMANBAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi    :İpekçiMahallesiŞehit Ramazan Emre Ala caddesi3 42400 - KARAPINAR/KONYA

c) Telefon ve faks numarası     :03327556906 – 3327556907

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                     :9 ADET 525 M2 ANAHTAR TESLİMİ SERA KURULUMU

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :9 ADET 525 M2 ANAHTAR TESLİMİ SERA KURULUMU

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

.c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :KARAPINAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELİRLEDİĞİ İLÇESINIRLARI İÇERİSİNDE TÜM MERKEZ MAHALLE VE YAYLALARINDA 9 ADET 525 M2ANAHTAR TESLİMİ SERA KURULUMU

ç) Süresi/teslim tarihi                                             :SÖZLEŞME İMZA TARİHİNDEN İTİBAREN 90 GÜN İÇİNDE TÜM SERALARINKURULUMLARI BİTİRİLECEKTİR

d) İşe başlama tarihi                                               :SÖZLEŞME İMZA TARİHİNDEN İTİBAREN 90 GÜN İÇİNDE BİTİRİLECEKTİR

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :11.07.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)                   :KARAPINAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

SERA VE MALZEMLERİ İLE İLGİLİ KAMU VEYA ÖZEL KURULUŞLARDAN İŞ BİTİRME BELGESİ,YERLİ MALI BELGESİ VE TSEBELGESİ

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişitarafından iş deneyiminigöstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliğiveya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebecimalimüşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiğitarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğeilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve maliyeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Meslekive teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyiminigösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleritamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihalekonusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyiminigösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TSE BELGESİ

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

SERA VE MALZEMLERİ İLE İLGİLİ KAMU VEYA ÖZEL KURULUŞLARDAN İŞ BİTİRME

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur

.8. Teklifler, EKAP üzerinde n elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 15 (OnBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.