SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²) CİNSİ MEVKİİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TARİH SAAT
1 42240111203 Karapınar Sazlıpınar 132 22 745,83 745,83 Arsa Köyiçi Konut Alanı ve Yol 63.500,00 19.050,00 7.12.2023 09:00
2 42240111268 Karapınar Sazlıpınar 162 16 893,93 893,93 Arsa Köyiçi Konut Alanı ve Yol 90.000,00 27.000,00 7.12.2023 09:15
3 42240111317 Karapınar Sazlıpınar 312 3 771,19 771,19 Arsa Köyiçi Konut Alanı 78.000,00 23.400,00 7.12.2023 09:30
4 42240111331 Karapınar Sazlıpınar 316 3 360,94 360,94 Arsa Köyiçi Konut Alanı ve Yol 36.500,00 10.950,00 7.12.2023 09:45
5 42240111357 Karapınar Sazlıpınar 325 6 324,27 324,27 Arsa Köyiçi Konut Alanı 30.000,00 9.000,00 7.12.2023 10:00
6 42240112197 Karapınar Yenikuyu 220 5 5.485,89 5.485,89 Arsa Köyiçi Konut Alanı ve Yol 467.000,00 140.100,00 7.12.2023 10:15
7 42240111839 Karapınar Karakışla 136 2 497,03 497,03 Arsa Köyiçi Konut Alanı ve Yol 50.000,00 15.000,00 7.12.2023 10:30
8 42240111840 Karapınar Karakışla 136 3 3.120,08 3.120,08 Arsa Köyiçi Konut Alanı ve Yol 281.000,00 84.300,00 7.12.2023 10:45
9 42240111842 Karapınar Karakışla 136 5 1.666,06 1.666,06 Arsa Köyiçi Konut Alanı 155.000,00 46.500,00 7.12.2023 11:00
10 42240106188 Karapınar Kayalı 203 4 850,00 850,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı 77.000,00 23.100,00 7.12.2023 11:15
11 42240106189 Karapınar Kayalı 203 5 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı 72.000,00 21.600,00 7.12.2023 11:30
12 42240106190 Karapınar Kayalı 203 6 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı 72.000,00 21.600,00 7.12.2023 11:45
13 42240106191 Karapınar Kayalı 203 7 850,00 850,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı 77.000,00 23.100,00 7.12.2023 12:00
14 42240110745 Karapınar Kayalı 511 4 2.370,47 2.370,47 Bahçe Tozlukuyu İmarsız 190.000,00 57.000,00 7.12.2023 12:15
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Karapınar Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarındaki mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır. 
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. 
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 
4- Satışı yapılan taşınmazlardan ayrıca % 1 oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. İhale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde ise, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2023 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR
10 Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
#ilangovtr Basın No 1937702