Karapınar İlçesi Süt Üreticileri Birliği'nin 2022-2023  yılları olağan Genel Kurul toplantısının Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere,26 NİSAN 2024 Cuma günü Saat 10.00'da Karapınar Süt Üreticileri Birliği Toplantı Salonunda yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 07 MAYIS 2024 Salı yine aynı yer ve saatte çoğunluk aranılmadan genel kurul toplantısı yapılacaktır.
     Üyelerimizin belirtilen gün ve saat'de toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.
                            Mehmet TARTAN    
                                Yön.Krl.Bşk.
KARAPINAR İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 2022-2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
-------------------------------:
1- Açılış ve Yoklama
 2- Divan Heyeti Teşekkülü ve divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
 3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması.
 4.- Yönetim Kurulu Kararı ile geçici ihraç edilen üyelerin üyelikten çıkarılması hususunun görüşülmesi
 5.- Denetim ve Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının Okunması, görüşmeye açılması ve ibrası 
 6.- 2022-2023 yılı kesin hesaplarının görüşülmesi; Birlik ve İktisadi İşletmenin 2022-2023 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, Bağımsız denetçi Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası 
 7.-  Birlik ve İktisadi işletmenin 2024-2025 yılı Tahmini bütçesinin ve çalışma programlarının görüşülüp kabul edilmesi, Fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi.
8.- Merkez Birliğimizin  Birliğimiz adına kredi kuruluşları  ile  veya Bakanlık ile yapacağı protokole istinaden üyelerimizin alacağı kredi , anlık süt kayıt sistemi ve bankacılık işlemleri ile ilgili merkez birliğimizin yapacağı sözleşme ve akitler için birliğimiz adına merkez birliği yönetim kuruluna yetki verilmesi, Merkez birliğinin kuracağı yada ortak olacağı sigorta faaliyetleri ile ilgili şirket yada her türlü oluşumlara ortak olmak hisse almak hisse satmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi ve İç- Dış Kaynaklı, Gıda Tarım Bakanlığı kaynaklı, Avrupa Birliği, İPARD ve MEVKA tarafından birlik ve üyelerine verilecek olan yatırım teşvik ve desteklemeler için projelerin yaptırılması ve uygulanması, projeler neticesinde birliğe Tahsis edilen bedelin kullandırılmasında yönetim kuruluna yetki verilmesi
  9.-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile küpeleme işlemleri ile ilgili Protokol yapılması, yapılacak protokolle hayvan pasaportlarının birliğimizden teslim edilmesi hizmet satın alımı konusunda veterinerle sözleşme yapılması, alınan hizmetlerden doğacak hizmet bedellerinin üyelerimizin desteklemelerinden tahsil edilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
10.-  Tüzel ve gerçek kişiler için üyelik giriş aidatı ve Yıllık aidatın 5200 sayılı kanuna göre belirlenmesi.
11.- Üyelere yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
12.- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üyelere verilecek olan Desteklemeler için, üyeler adına başvuruların yapılması için üyelerden yetki alınmasına, gelecek desteklemelerden ve iktisadi İşletmeye Süt veren üyelerin süt bedellerinden, Üyelik aidatının ve üyelerin birliğe olan borçlarının mahsup edilmesi ve muvafakat name için yönetim kuruluna yetki verilmesi ,Döner sermaye kapsamında üyelerin ödemesi gereken dosya masraflarının birlik tarafından ödendiği takdirde üyelerin gelecek desteklemelerinden mahsup edilmesi için yönetim kurulunun yetkilendirilmesi
13.-Birlik ve İktisadi İşletmenin Yönetim kurulu ve Denetim kurulu üyelerinin Huzur hakkı ücretlerinin tespiti, il içi, il dışı ve yurt dışı yolluklarının tespiti
14.- Birlik adına şirket kurmak ve kurulmuş şirketlere ortak olmak, kurulmuş olan iktisadi işletmelerinin nevi değişliklerini (tüzel kişilik değişikliği) yapmak ve Ticari işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
15.-Birlikte çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti, işe alımı, işten çıkarılması ile ücretlerinin belirlenmesi konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.
16.- Yurt içi ve Yurt dışından damızlık düve, damızlık gebe düve ve damızlık süt sığırı teminine ilişkin kapasite raporlarının çıkarılması, üyelerden taahhüt alınması, hazırlanan evraklarıyla ithalat izin ve işlemlerinin yürütülmesi, resmi ve özel kurum, kuruluşlara başvurularının yapılması birlik adına ithalat izin belgesi talebinde bulunması, tüm bu süreç ve sonrasında yetki verilmesi, hizmet alınması, fiyat araştırması yaptırılması, yapılması, çerçeve sözleşme, tip sözleşme yapılması, yaptırılması, taahhütte bulunulması, talepte bulunulması, yetki verilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi 
17.- Birliğimiz adına Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ve yurt dışındaki Bankalardan veya  Finans kurumlarından  ipotek vermeye, Akredifler, Krediler açtırmaya ve çek almaya çek keşide etme, verme Konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
18.- Birliğin hizmetlerinin yürütülmesi için, Birlik veya İktisadi işletme adına;  her türlü demirbaş, Araç alınması, satılması veya kiralanması  ipotek alınması verilmesi, Arsa, Arazi ve diğer Gayrimenkuller alınmasına, Arazi, Arsa ve   Gayrimenkuller üzerine  tesisler (İnşaat vs .) yapılmasına bu  konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi  
19.- Birlik bünyesinde bulunan demirbaş malzemelerin, (ipardlı alınmış olanlar dahil )İktisadi işletme bünyesine veya nevi değiştirilmiş, yeni kurulacak olan şirketlerine devredilmesine ve ekonomik ömrünü tamamlamış demirbaş malzemelerin hurdaya çıkartılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
20.- Birliğimizin Ticari faaliyetlerinin İktisadi işletme ve Limited ve A.Ş.  üzerinden yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi, Birlik ve İktisadi .- işletmemizin Hesaplarının Denetimi için bakanlıktan yetki almış Merkez Birliğimizin planlamasını yapacağı ve öngöreceği Yeminli Mali Müşavirlere ve bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılması için yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi. 
21.- Dilek ve Temenniler
22.- Kapanış

#ilangovtr Basın No ILN02011416