2.       İhale 01.11.2023 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3.       İhaleye katılacak olanlar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ihale komisyonuna ibraz etmeye mecburdur: Karapınar Belediyesine vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı, nüfus cüzdanı fotokopisi, Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu, Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname, Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imzasirküleri

4.       İhale Şartnamesi Karapınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden teslim alınabilir.

#ilangovtr Basın No 1908861