Konya'da düzenlenen İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği çalıştayında konuşan Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Bölge Kalkınma İdaresinin faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştığı katılımcılara; iklim değişikliği, toprak ve su yönetimi, modern ve alternatif üretim çeşitlerinin geliştirilmesi, yerinde üretim ve yerinde tüketim mekanizmalarının iyileştirilmesi, verimlilik, bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken şehirler ve bağlı taşra alanlarda üretim koşullarının iyileştirilmesi, üreticinin değer zincirindeki payının artırılması, iklim değişikliğine bağlı risklerin asgari seviyeye indirilmesi ilebölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi ve şehirlerin yükünün azaltılması konularda görüşlerini paylaştı.
"Su Yönetiminin Olmazsa Olmazı Kapalı Sistemler" 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının(STB) bağlı bir kuruluşu olarak hizmet veren KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin kalkınma odaklı faaliyetlerine çok sektörlü projelerle destek verdiğini ifade eden KOP Başkanı Dr. Karakoyunlu, BakanM.Fatih Kacır'ınmeclis çalışmaları esnasında vurguladığı şekliyle bölgenin sulama esaslı projeleri ve verimlilik odaklı çalışmalarını öncelediklerini vurgulayarak, modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması,iyi uygulama örnekleri ve verimlilik hususlarını esas alarak bölgedeiklim değişikliğive etkilerinin en aza indirilmesi konularında tedbirler aldıklarını söyledi. 

İklim değişikliğininbölgenin yapısal sorunları ile birleştiğinde çok daha yıkıcı sonuçlara neden olabileceğini hatırlatan Başkan Dr. Karakoyunlu, "Bu kapsamda devletimizin oluşturmuş olduğu politikalar merkezden belirlendiği şekliyle yerel unsurlarlada desteklenmektedir. Bu doğrultuda İdaremizin almış olduğu tedbirler toprak ve su yönetimi, tarımsal üretim, hayvancılık, enerji ve sanayi ile beşerî kapasitenin geliştirilmesi esaslı olarak 4 ana başlıkta ilerlemektedir. Büyük çoğunluğu kapalı havza olan bölge genelinde su potansiyelinin değerlendirilmesi ve verimli kullanımını esas alıyoruz. Tarım alanlarında suyun daha verimli kullanılabilmesi adına boşa akan suların değerlendirilmesi mevcut açık su kanallarının kapalı sistemlere çevrilmesi ve bu sayede üretimde verimliliğin artırılmasını esas alıyoruz. Bölgemiz için suyun bir damlası bile önemlidir. Bu sebeple buharlaşmadan arazi kayıplarına kadar her noktaya dikkat ediyor, suyun hem çevresel etkilerden hem de yönetimsel eksikliklerden zarar görmemesi adına küçük ölçekli projelerle kalkınmayı destekliyoruz" dedi. 
Kalkınma ve büyümenin iki farklı kavramolduğuna dikkat çeken Dr. Karakoyunlu,"Kalkınma odaklı bir faaliyet yürüterek ülkemizin elde ettiği refahın toplumun geneline yayılmasına çalışıyoruz. Bu amaçla iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek amacıyla sulama dışında da projeler tatbik ediyoruz. Bölgenin meteorolojik verilerini dikkate alan erken uyarı sistemleri ile üreticilerimizi olası zararlara karşı önceden tedbir almaya iten çalışmalar geliştirerek akıllı sistemlerle sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin bu sistemler sayesinde bitki zararlılarıiçin uygun koşullar oluştuğunda üreticilerimizi telefonlarına gönderilen mesajlarla bilgilendiriyorve zararlılarla mücadele yöntemleri veya iklimsel değişikliklerle ilgili konularda uyarılarda bulunuyoruz. Bu tedbir kaliteli ürün tüketmemize vesile olduğu gibi ülkemizin ihracat potansiyelini de kuvvetlendiriyor ve pestisit kalıntısı gibi ihracatı engelleyecek unsurları asgariye indirmiş oluyoruz. Bugün üretim her alanda önemli, hayvancılık yapan bir sürü yöneticisinin, çobanın günde ortalama 7 litre su içen bir koyun için kuyudan su çektiğini düşünün, bu 100 koyun için günde 700 litre su çekmek demek. Harcanan kas gücünü bir düşünün. Üretim için varını yoğunu ortaya koyan her şartta çözüm üretmeye çalışan insanlarımızın işlerini kolaylaştırmak ülke olarak en önemli vazifelerimizden biri olmalıdır. Bu faaliyetlerin hepsinde bölgemizin DSİ ve İl Tarım Müdürlükleri gibi önemli kurumlarımızın katkısı yadsınamaz. Kurumlar arası iş birliği ile bölgemizin sorunlarına birlikte çözüm üretiyoruz. Nitekim DSİ 4 Bölge ile yürüttüğümüz yeraltı sularının takibine yönelik projelerle hem yer altı suyunun kalitesini hem de su seviyesinin seyrini takip edebiliyoruz" diye konuştu. 
"İdaremizin oluşturduğu bölgesel kalkınma modelleri kapsamında,iklim değişikliği etkilerinin giderilmesine yönelik tedbirlerin yanında tetikleyici unsurları da asgariye indirmeye çalışıyoruz" diyen Başkan Dr. Karakoyunlu, "Bu uygulamalardan en önemlisi yerinde üretim ve yerinde tüketim koşullarının desteklenmesidir. Şehrin ihtiyacını şehrin imkanları ile çözmeyi amaçlayan projelerle lojistik maliyetlerini azaltıyor, kırsalda yaşayan insanlarımızın iş imkanlarını artırıyor ve üretime katılımlarını teşvik ederek göç ve benzeri sosyal problemleri de asgariye indirmeye çalışıyoruz. Öte yandan sanayinin üretim esnasında karşılaştığı enerji sorunlarına ilişkin tedbirler almak ve verimliliği sağlamak çalışma konularımız arasındadır. Kamu binaları ve sanayi sektörünün enerji kayıp ve kaçaklarını tespit etmeye yönelik olarak geliştirmiş olduğumuz verimlilik projeleri kapsamında son 6 ayda tespit ettiğimiz kayıp ve kaçak miktarının Karaman ilinin tüm sokak aydınlatmasının yüzde 49'una tekabül ettiğini görmek bizi etkiledi. Bu doğrultuda idaremizin yapmış olduğu tespit ve iyileştirme çalışmalarını da sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. 
Programın sonunda KOP Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu'ya ilkokul öğrencilerinin enerji verimliliği konusunda çizdikleri bir tablo hediye edildi.