TGF 67. Başkanlar Konseyi toplantısı Türkiye GazetecilerFederasyonu’nun (TGF) ev sahipliğinde 02-04 Eylül tarihleri arasındaTekirdağ’da, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Gazeteciler CemiyetiBaşkanı, KKTC, Avrupa ve Balkanlardan gelen 100 gazetecinin katılımıile gerçekleştirilmiştir.

Karapınar'da Yeni Bir Obruk Oluştu     Karapınar'da Yeni Bir Obruk Oluştu    

Türk Yerel medyası ile birlikte Avrupa ve Balkanlardaki medyanınsorunlarının tartışıldığı toplantı sonunda aşağıdaki hususlarınkamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.1-TBMM Genel Kurulu’nun gündeminde olan, kamuoyunda "DezenformasyonYasası" olarak bilinen "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Teklifi" içerisinde çok uzun yıllardır yayınyapan yerel basılı gazetelerin haklarının korunacağı şekilde birdüzenleme yapılması gereklilik arz etmektedir. Devletimizin bualandaki yükümlülüğü; temel hak ve özgürlüklerin korunacağı ve aynızamanda ifade özgürlüğünün de güvence altına alınmasını sağlayacakdüzenleyici bir rol üstlenmesi olmalıdır. Bu konuda devletimize olangüvenimiz tamdır.2-Gecikmeli de olsa Resmi İlan tarifesine 1 Mart 2022 tarihindeyapılan zam bugün itibariyle döviz kurundaki yüzde 100 artışlabirlikte; akaryakıtta yüzde 350, personel maaşlarında yüzde 95,devletin bir türlü çözüm bulamadığı gazete kağıdında yüzde 100’ü geçenartış ve toplamda ülkemizdeki yüzde 78’i geçen enflasyon rakamları ve1 Temmuz da asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk ara zam yüzünden "yerelgazete sahipleri"nin sorunları her geçen gün artarak devam etmekte veşehirlerin arşivi olan bir çok yerel gazete kapanmakla yüz yüzekalmaktadır. Ayrıca, yerel gazetelerin sürdürülebilir yayıncılığıiçin, bazı meslek grupları ve çiftçilerimize sağlanan sübvansiyon,gazete kağıdına da uygulanmalıdır. İthal gazete kağıdı için, dövizsabitlemesi yapılmalıdır. Aynı zamanda gazetelerin personel, sgkprimleri, vergileri elektrik ve su giderleri de sübvanse edilmelidir.3-Bir kamu görevi yapan ve Anayasal güvence altında olan kitleiletişim sahasındaki yerel gazetelerimiz Basın İlan Kurumu mevzuatıeli ile düzenlenmekte, denetlenmekte ve desteklenmektedir.Denetlenemeyen internet medyasında ve sosyal ağlarda yazılıp çizilenyalanlar dolanlar iftiralar asla yerel gazetelerde olmamakla birlikteülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullara istinaden yerelbasına yapılan iyileştirmeler bugün eriyip yok olmuştur. Resmi ilantarifesinin yeniden yüzde 50 zamla güncellenmesi zorunluluk arzetmektedir. Basın İlan Kurumu’nun bu konuda acil olarak toplanarakolumlu bir karar alması sektörde yapılacak bir iyileştirme Anadolubasını açısından büyük bir can suyu olacaktır.4-İllerde ve özellikle ilçelerde gazetelerin kapanmaması, asgarikadrolarında gerçek gazetecilerin çalışmasının teşvik edilmesi içinkadro sayısında güncelleme yapılarak kadrolarda indirime gidilmesişarttır. Uygulanacak bu indirimle birlikte denetimlerin daha sağlıklışekilde yapılması mesleğin gerçek gazeteciler tarafından icra edilmesisağlanmalıdır.5-Devletten aldığı resmi ilan gelirlerini personel maaşı, sigortaprimi, vergi, matbaa ödemesi, kurye dağıtımı personel istihdamı, bürosarf malzemeleri vb. iş ve hizmet dallarında fazlasıyla ekonomiye geridöndüren yerel gazeteler asla bir yük olarak görülmemelidir.-İcra müdürlerinin insiyatifine bırakılan İcra İflas ilanlarınıntekrardan yerel gazetelere verilmesi sağlanmalı yerel gazetelerin enönemli gelir kaynağı kesilmemelidir.-Bugünkü şartlarda her türlü gereksiz harcamayı yapan yerel gazetelerebütçe ayırmayan yerel yönetimler ise basının içinde bulunduğu budurumdan adeta memnunmuş gibi davranmakta ve gazetelerimize, radyo vetelevizyonlarımıza destek sağlamamaktadır. Oysa ki onların haberlerinive duyurularını yapanlar şehirlerindeki yerel medyadır. Yerelyönetimlerin bulundukları illerde yerel basına önemli ölçüde destekvermesi sağlanmalıdır.-İllerde Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin ihalelerinin yerelgazetelerde yayınlanarak yerel basına destek olunması sağlanmalıdır.6-Basın İlan Kurumu Anadolu Gazetecileri temsilcilerinin yerel gazetesahiplerinin hak ve hukuklarını koruyamadıkları gibi bin bir düzenle okoltukları boş yere işgal ettikleri görülmüştür. Anadolu Gazetecileritemsilcilerinin doğru şekilde seçilmesi ve seçilme kriterlerifederasyonumuz ile yapılacak karşılıklı istişare ve tavsiyelerleçözülmelidir.7-Tüm batılı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de basın demokrasininteminatıdır ve öyle kalmalıdır. Basın özgürlüğüne kilit vurularaközgür basını yok etmek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Gazete vegazeteciler halkın haber alma ve bilgi edinme hakkınıkullanamadıklarında bu yönetimin adı asla demokrasi olamaz.8-Basın Kartı süresi dolan ve yenilenme için yapılan başvurulara yanıtverilmezken, adı süresiz olmasına rağmen kullanım süresi konulanSürekli Basın Kart’larında da yenileme başvuruları aylarcagerçekleştirilmemektedir. Bu sorunun bir an önce halledilmesigerekmekte ve hak ettikleri kartları bir an önce meslektaşlarımızateslim edilmelidir.9-Avrupa ve Balkan ülkelerinde görev yapan ve gazete çıkaranmeslektaşlarımızın sorunları da bizlerden farklı olmamakla birlikteTGF ile yapılacak ortak çalışmalarla sorunların yetkililereaktarılması konusunda da işbirliği yapılacaktır.10-TGF olarak bizde dezenformasyona kesinlikle karşıyız.Dezenformasyonla mücadele için çıkartılacak kanunun bugün yerel basınauygulanacak bir sansür niteliği taşımaması gerekmektedir. 71Cemiyet-dernek ve onların 20 binin üzerinde üyesini barındıranTürkiye’nin en güçlü basın meslek örgütlenmesi TGF yerel basınıngüçlenmesi için mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmeye devamedecektir.