Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetine kayıtlı ve tabloda belirtilen

Sıra

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada/ Parsel No

Vasfı

Arsa  / Kapalı Alan  Yüzölçümü (m2)

İhale Tarih ve Saati

Muhammen Bedel (TL)

% 10 Geçici Teminat (TL)

1

Konya

Karapınar

Kayalı

235 Ada 8 Parsel

Kargir  Posta İşletmesi Hizmet Binası ve Arsası

Arsa Alanı 822 m2  ,

Kapalı Alan 566 m2

27.04.2023  tarih

Saat:15.00

895.000,00 TL

89.500,00 TL

1) İli, İlçesi, Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli yukarıda yazılı olan taşınmazların kapalı teklif açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

2) İhalenin yapılacağı yer: Konya PTT Başmüdürlüğü / Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No:3 Selçuklu/KONYA  adresinde

İrtibat telefon no: 0332 238 67 52   

Fax no: 0332 236 17 75

3) İhale konusu taşınmazlara ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun Konya PTT Başmüdürlüğü / Yapı ve Teknoloji Müdürlüğünde çalışma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde görülebilir ve 200,00 ( İki Yüz ) TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

4) İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler        

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)      Gerçek kişiler için;

1) Kanuni ikametgah belgesi.

2) Nüfus cüzdanı sureti.

b)     Tebligat için adres beyanı,

c)      Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.

d)     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

1)      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri.

2)      Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e)      Satış şartnamesi 16. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu.

f)       Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri.

g)      Tabloda yazılan miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu.

h)     Her sayfası imzalı şartname (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından imzalanacaktır.) ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

I)                   İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti. (Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.)

i)        İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

j)       İş ortaklığı beyannamesi.

4.2 İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a),(b),(c),(d),(f) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın muhammen bedeli üzerinden % 10 (yüzde on) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 4. Maddede belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme 27.04.2023 tarih ve 15.00 saatine kadar Konya PTT Başmüdürlüğü / Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

6) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7) İhale aşamasından devir işlemi gerçekleşinceye kadar olan tüm masraflar (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, KDV, resim, harç, tapu alım masrafı ile diğer mali yükümlülükler) tamamı alıcı tarafından karşılanacaktır.

8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

9) Taşınmazların satışı ile ilgili ihale üst tabloda belirtilen gün ve saatte Konya PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

10) PTT, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.