DEFTER TASDİKİ VE SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA DUYURU

19 Aralık 2012 tarih/ 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in “Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı” başlıklı 13.maddenin 1.fıkrasında;

“Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenle, Türk Ticaret Kanunu’nun 64.maddesinin 3.fıkrası gereğince, defter tasdiki yaptıracak tacirlerin(gerçek ve tüzel kişi) sicil tasdiknamesi almak için, iş yoğunluğunun artacağı aralık ayının sonunu beklemeden Müdürlüğümüze müracaatta bulunmaları önemle duyurulur.
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1  31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacaklarıİnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılmasıgereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.
(3) Şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketleri, internet sitesi açmakla yükümlü değildir.
(4) Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi MTHSlerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.
(5) Şirketler topluluğuna dahil olan şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülükleri, MTHS yetkisine sahip olmasa bile topluluk içinde yer alan şirketlerden biri tarafından da yerine getirilebilir. Bu durumda hizmet alan toplulukşirketi kendi internet sitesini açmış sayılır. Şirketler topluluğunda internet sitesi yükümlülüğü ile ilgili destek hizmeti sağlayan şirketin, topluluktan ayrılması halinde bu hizmeti sürdürebilmesi için ayrılacağı tarihte MTHS yetkisine sahip olması zorunludur.
(6) Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS numarası altında tescil edilir.
MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Şirketleribaresi MTHSlerden destek hizmeti alan şirketler olarak ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “şirket unvanı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
(4) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili bilgilere erişim için internet sitesi içinde http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri adresinden ya da ikinci fıkra doğrultusunda doğrudan MTHS'ye yönlenmeyi sağlarlar.
MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan Arşiv Elektronik İmza Uzun Dönemli ve SİL Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları(Profil P3)na veya ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
(4) Şirketler ve MTHSler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde (http://www.kamusm.gov.tr) yayımlananİnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin veya MTHSlerin Alacakları Teknik Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler Rehberindeki şartları sağlarlar.
MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ikinci fıkrada belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar ibaresi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna tespit ettirmek ve söz konusu kurum olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) İnternet sitesi yükümlülüğünü kendisi yerine getiren şirketler, birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerini, internet sitelerini açtıkları veya var olan internet sitelerini bu amaca özgüledikleri tarihten itibaren en geç bir yıl içinde yerine getirirler. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, şirketlere talepleri üzerine Bakanlıkça ek süre verilebilir. Düzenlendiği tarih dikkate alınarak teknik rapor, MTHSlerce üç yılda, internet sitesi yükümlülüğünü kendisi yerine getiren şirketlerce ise beş yılda bir yenilenir ve Bakanlığa verilir.
MADDE 6  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
Ek rapor alma yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 2  (1) MTHS hizmeti vermek amacıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce teknik rapor almak için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna başvuranların talepleri, Yönetmeliğin bu maddenin yürürlüğe girmeden önceki hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu maddeye göre teknik rapor alan MTHSler, belirlenen kriterlerin sağlandığını gösterir ek raporu, teknik raporun alındığı tarihi takip eden bir yıl içinde almak ve Bakanlığa vermekle yükümlüdür.
MADDE 7  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8  Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, 6335 sayılı Kanunun 6.maddesiyle değiştirilen 39/2 madesine göre; işletmeyle ilgili olarak düzenlenen ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde  01.01.2014 tarihi itibariyle bulunması gereken bilgiler ile internet sitesi kurmak zorunda olan işletmelerin  sitelerinde ayrıca yayınlaması gereken bilgiler aşağıdadır. 

       İNTERNET SİTESİ KURMA MECBURİYETİNDE OLMAYANLARIN FATURA VE   FATURA YERİNE GEÇEN BELGELERİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER :

 1. Mersis Numarası,
 2. Ticaret Unvanı,
 3. İşletmenin Merkez Adresi.

 İNTERNET SİTESİ KURMA MECBURİYETİNDE OLANLARIN FATURA VE           FATURA  YERİNE GEÇEN BELGELERİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER :

 1. Mersis Numarası,
 2. Ticaret Unvanı,
 3. İşletmenin Merkez Adresi,
 4. Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.

 İNTERNET SİTESİ KURMAK ZORUNDA OLANLAR İÇİN İNTERNET SİTESİNDE   YAYINLANMASI GEREKEN BİLGİLER:

 1. Mersis Numarası
 2. Ticaret Unvanı,
 3. İşletmenin Merkez Adresi,
 4. Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi.
 5. Anonim Şirketlerde ( Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerinin Adları Ve Soyadları, Taahhüt Edilen Ve Ödenen Sermaye Miktarı),
 6. Limited Şirketlerde (Müdürlerin Adları Ve Soyadları, Taahhüt Edilen Ve Ödenen Sermaye Miktarı)
 7. Eshamlı Komandit Şirketlerde (Yöneticilerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı)

Ticari mektuplar, bir ticari işe ilişkin tüm yazışmalardır. Dolayısıyla tacirin bir ticari işe yönelik olarak düzenlediği tüm yazılarında maddede belirtilen bilgileri göstermesi zorunludur. Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerin belirlenmesinde esas alınacak ölçüt, belgenin tacirler tarafından düzenlenmesi ve bu belgenin tacirlerin ticari defterlerine yaptıkları kayıtların dayanağını oluşturmasıdır. Anılan ölçütten hareketle bu tür belgelere, tacirler tarafından düzenlenen faturalar, perakende satış vesikaları (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulaları, müstahsil makbuzları, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzları örnek olarak gösterilebilecektir. Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki belgelerde gösterilmemesi halinde ise bunlar hakkında TTK’nın 51’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen idari para cezası (2014 yılı için 2.240 TL) uygulanacaktır.

Tacirlerimizin idari para cezasıyla karşılaşmamaları bakımından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında düzenleyecekleri madde kapsamındaki belgelerde yine madde kapsamındaki bilgilere yer vermeleri önem taşımaktadır. Bu çerçevede, tacirlerimizin 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında kullanacakları belgeleri bastırırken bu belgelerde, ticaret unvanının, MERSİS numarasının (MERSİS numarası verilmeyenler ticaret sicili numarasının) ve ticari işletmenin merkezinin (bağımsız denetime tabi tacirler bu bilgilere ek olarak internet sitesi adresi) gösterilmesine dikkat etmeleri, 1 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini (bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması) sağlamaları, yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurmaları gerekmektedir.”

 

Müdürlüğümüz Mersis’i kullandığından, Mersis Numaranızı e-imzanız ile giriş yaparak ya da Müdürlüğümüzün 755 1276 – 755 2565 - (13) dahili nolu telefon numaralardan arayarak öğrenebilirsiniz.