Birliğimizin 02.05.2019 tarih ve 727 sayılı resmi yazısı ile "TESKOMB 06 SAYILI GENELGE" başlığı altında yaptığı yeni duruma göre;
"Kredi talep eden Esnaf ve Sanatkârlarımızın en az 1 yıl faaliyet geçmişi olması gerekmektedir" denilmektedir.
Daha önce 6 aylık faaliyet geçmişi istenmekte olan bu yeni durum karışısında bazı esnaf ve sanatkarlarımızın kendilerini ve bizleri zor duruma sokmamaları için bu açıklamayı, bilgi amaçlı İLANEN duyuruyoruz.

Kredi ke­fa­let Ko­ope­ra­tif­le­ri­ne gön­de­ri­len 2019/06 sa­yı­lı ge­nel­ge şu şe­kil­de;

“Ko­ope­ra­tif­le­ri­miz ke­fa­le­tiy­le kul­lan­dı­rı­lan kre­di­le­rin faiz oran­la­rı ile il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­dı­ğı ve 1 Mayıs ta­ri­hi­ne kadar kredi kul­lan­dı­rı­mı­nın dur­du­rul­du­ğu hu­su­su daha önce du­yu­rul­muş­tu. Kooperatif kredilerine iliş­kin ya­pı­lan ça­lış­ma so­nuç­lan­mış olup uy­gu­la­ma­ya iliş­kin hu­sus­lar Ban­ka­ca şu­be­le­re Genel Mek­tup­la du­yu­rul­muş­tur. Buna göre;
Ko­ope­ra­tif kre­di­le­ri faiz oran­la­rı tüm kredi tür­le­ri için 1 yıla kadar va­de­li kre­di­ler­de %7, daha uzun va­de­li kre­di­ler­de %8 ola­rak be­lir­len­miş olup bu faiz oran­la­rı yeni açı­lan kre­di­ler için uy­gu­la­na­cak­tır.
Kredi va­de­le­ri, iş­let­me kre­di­le­rin­de azami 4 yıl ve ödeme pe­ri­yot­lar 1-3 ay ola­rak uy­gu­la­na­cak­tır.

Kredi talep eden esnaf ve sanatkârın en az 1 yıl­lık fa­ali­yet geç­mi­şi­nin bu­lun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ancak, es­naf­lık fa­ali­ye­ti eski ta­rih­li olan, mes­lek kolu de­ği­şik­li­ği ne­de­niy­le bir yıl­lık fa­ali­yet sü­re­si­ni dol­dur­ma­mış olan esnaf ve sanatkârlar bu du­ru­mu bel­ge­len­dir­me­le­ri du­ru­mun­da bu sı­nır­lan­dır­ma dı­şın­da tu­tu­la­cak­lar­dır.”
Ayrıca Noterden kiralama yapılmış araçlarla kredi kullandırımı yapılmayacaktır.

Esnaf ve Sanatkârlarımızın bilgilerine önemle duyurulur.

Abdullah ŞENYURT

S.S. Karapınar Esnaf ve     Sanatkârlar

Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı