Bu haber kez okundu.

Karapınar Esnaf  Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'ndan Basın Açıklaması

Birliğimizin 02.05.2019 tarih ve 727 sayılı resmi yazısı ile "TESKOMB 06 SAYILI GENELGE" başlığı altında yaptığı yeni duruma göre;
"Kredi talep eden Esnaf ve Sanatkârlarımızın en az 1 yıl faaliyet geçmişi olması gerekmektedir" denilmektedir.
Daha önce 6 aylık faaliyet geçmişi istenmekte olan bu yeni durum karışısında bazı esnaf ve sanatkarlarımızın kendilerini ve bizleri zor duruma sokmamaları için bu açıklamayı, bilgi amaçlı İLANEN duyuruyoruz.

Kredi ke­fa­let Ko­ope­ra­tif­le­ri­ne gön­de­ri­len 2019/06 sa­yı­lı ge­nel­ge şu şe­kil­de;

“Ko­ope­ra­tif­le­ri­miz ke­fa­le­tiy­le kul­lan­dı­rı­lan kre­di­le­rin faiz oran­la­rı ile il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­dı­ğı ve 1 Mayıs ta­ri­hi­ne kadar kredi kul­lan­dı­rı­mı­nın dur­du­rul­du­ğu hu­su­su daha önce du­yu­rul­muş­tu. Kooperatif kredilerine iliş­kin ya­pı­lan ça­lış­ma so­nuç­lan­mış olup uy­gu­la­ma­ya iliş­kin hu­sus­lar Ban­ka­ca şu­be­le­re Genel Mek­tup­la du­yu­rul­muş­tur. Buna göre;
Ko­ope­ra­tif kre­di­le­ri faiz oran­la­rı tüm kredi tür­le­ri için 1 yıla kadar va­de­li kre­di­ler­de %7, daha uzun va­de­li kre­di­ler­de %8 ola­rak be­lir­len­miş olup bu faiz oran­la­rı yeni açı­lan kre­di­ler için uy­gu­la­na­cak­tır.
Kredi va­de­le­ri, iş­let­me kre­di­le­rin­de azami 4 yıl ve ödeme pe­ri­yot­lar 1-3 ay ola­rak uy­gu­la­na­cak­tır.

Kredi talep eden esnaf ve sanatkârın en az 1 yıl­lık fa­ali­yet geç­mi­şi­nin bu­lun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ancak, es­naf­lık fa­ali­ye­ti eski ta­rih­li olan, mes­lek kolu de­ği­şik­li­ği ne­de­niy­le bir yıl­lık fa­ali­yet sü­re­si­ni dol­dur­ma­mış olan esnaf ve sanatkârlar bu du­ru­mu bel­ge­len­dir­me­le­ri du­ru­mun­da bu sı­nır­lan­dır­ma dı­şın­da tu­tu­la­cak­lar­dır.”
Ayrıca Noterden kiralama yapılmış araçlarla kredi kullandırımı yapılmayacaktır.

Esnaf ve Sanatkârlarımızın bilgilerine önemle duyurulur.

Abdullah ŞENYURT

S.S. Karapınar Esnaf ve     Sanatkârlar

Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı

HABER MERKEZİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol